VEEBILEHE PRIVAATSUSEESKIRI

Üldteave

AD Baltic AS (edaspidi „meie“ või „Vastutav Töötleja“) on selle veebilehe vahendusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja. Käesoleva privaatsuseeskirjaga määratleme ja selgitame, kuidas teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse, kui te sel veebilehel viibite ja  seda kasutate. Selles privaatsuseeskirjas sätestatud tingimused rakenduvad iga kord, kui te soovite tutvuda meie pakutava sisu ja/või teenustega, sõltumata teie poolt kasutatavast seadmest (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, teler vms).

 

Isikuandmete Vastutava Töötleja rekvisiidid:

AD Baltic AS

Registrikood: 10113076

Aadress: Peterburi tee 83, Tallinn, 11415

Telefon: +372 605 4625

E-post: info@adbaltic.ee

Kinnitame, et teie isikuandmeid töödeldakse, järgides Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kohaldatavate õigusaktide nõudeid ning järelevalveasutuste juhendeid. Rakendame mõistlikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et meie kogutud isikuandmed veebilehe külastajate kohta oleks kaitstud ebaseadusliku kaotsimineku,  kasutamise ja/või muutmise eest. Isikundmete Vastutava Töötleja töötajad on kirjalikult kohustunud mitte avaldama kolmandatele pooltele ja mitte levitama töökohal teada saadud teavet, kaasa arvatud teavet veebilehe/sotsiaalvõrgustike kontode külastajate kohta.

Alla 13 aasta vanustel isikutel ei ole lubatud edastada mis tahes isikuandmeid meie veebilehe/sotsiaalvõrgustike kontode kaudu. Kui te olete noorem kui 13-aastane, siis olete kohustatud saama enne isikliku teabe esitamist oma vanemate või seadusliku eestkostja nõusoleku.

Eeskirjas kasutatud termineid tuleb mõista nii, nagu neid on kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679 (EL).

On väga oluline, et te tutvuksite käesoleva privaatsuseeskirjaga hoolikalt, sest iga kord, kui te külastate seda veebilehte, kohaldatakse siin kirjeldatud reegleid. Vajutage “soovin rohkem teavet” iga alajaotise puhul, kui soovite tutvuda põhjaliku teabega teie isikuandmete töötlemise ja meie ärispetsiifika kohta.

 

Kuidas me kogume teavet teie kohta?

Teie isikuandmeid, s.o igasugust teavet teie kohta, mis võimaldab meil teid ära tunda, saadakse mitmel erineval viisil:

-     te võite teid isikustava teabe (s.o teie isikuandmed) meile ise esitada (näiteks, täites registreerimisvormi internetis, tellides kaupa meie e-poest, tellides meie uudiskirja, helistades meile);

-     teavet teie kohta võidakse koguda automaatselt (kui te külastate meie veebilehte, sotsiaalvõrgustikukontolt);

-     teatud juhtudel saame teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt ning võime koguda teid puudutavat teavet  ka avalikult ligipääsetavatest allikatest (näiteks sotsiaalvõrgustiku kaudu, teie ettevõtte veebilehelt jms).

Soovin rohkem teavet …

Te esitate meile ise oma isikuandmed.  Näiteks juhul,  kui:

-     te logite oma ärikliendi kontosse meie veebilehel;

-     edastate meile päringu konkreetse toote/teenuse kohta;

-     suhtlete meiega (meile helistades ja/või kirjutades e-posti aadressil);

-     tellite meie uudiskirja või muu teavituse;

-     osalete meie küsitlustes.

 

Teavet teie kohta võidakse koguda automaatselt. Näiteks juhul, kui:

-     esitate päringu registreerimissüsteemi või meie sotsiaalvõrgustike kontode kaudu;

-     kasutate veebilehte (küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil kogutavad andmed. Rohkem teavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate allpool);

-     teete avalikke postitusi sotsiaalvõrgustike platvormidel, mida me jälgime.

Kohalduvates õigusaktides lubatud määral, võime saada teie kohta teavet kolmandatelt pooltelt. See võib olla teave, mille avaldavad meile meie partnerid, turundusagentuurid, või teave, mille olete ise avaldanud enda avalikult ligipääsetavatel profiilidel (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). Me võime siduda teilt otse ning avalikest ja äriallikatest saadud teabe muu teilt saadud või teid puudutava teabega.

 

Me võime koguda teie kohta teavet ka neil juhtudel, mida ei ole kirjeldatud antud privaatsuseeskirjas. Sellisel juhul teavitame teid sellest täiendavalt.

Millist teavet (isikuandmeid) me teie kohta töötleme?

Kuigi me püüame koguda teie kohta võimalikult vähe isikuandmeid, kogume oma tegevuse arendamiseks teavet:

-     mis on vajalik selleks, et osutada teile meie teenuseid (toote tellimine ja sellega seonduvalt täiendavate teenuste pakkumine (nt kliendikonto loomine ja haldamine);

-     mille te esitate, osaledes meie küsitlustes;

-     mille te esitate meile helistades või e-posti vahendusel kontakteerudes;

-     mis on vajalik teie isikusamasuse tuvastamiseks;

-     teie kasutatava seadme kohta.

Soovin rohkem teavet …

Teave, mida me kogume otse teilt, on ilmne asjaolude ja konteksti järgi. Näiteks

-     teenuste osutamise eesmärgil töötleme teie kohta järgmist teavet: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, töökoht, elukoht. Samuti muud teavet, mis võib olla vajalik teenuste osutamise ajal, näiteks teie telefoninumbrit ja e-posti aadressi võib olla vaja ühenduse võtmiseks kaubatellimuse täitmisel.

Teave, mida kogume automaatselt, on tavaliselt järgmine:

-     teave selle kohta, kuidas te kasutate meie veebilehti (teave seadme kohta: s.o IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja sisu või kaubani jõudmiseks kasutatava seadme parameetrid; teave sisselogimise kohta: s.o teie sessiooni  kellaaeg ja kestus, veebilehele sisestatud päringute ajad ja igasugune teave, mida säilitatakse küpsistes, mis me oleme tuvastanud teie seadmes (lugege küpsiste kasutamisest allpool); asukohateave s.o seadme GPS signaal või teave lähimate WiFi ligipääsupunktide ning mobiilsidemastide kohta, mis võidakse meile edastada, kui te kasutate meie veebilehe sisu.

 

Teave, mida saame kolmandatelt isikutelt või avalikult ligipääsetavatest allikatest, on tavaliselt järgmine:

-     teie e-posti aadress, eesnimi, perekonnanimi;

 

Te võite jätta meile esitamata teatud teabe (näiteks informatsioon, mida palutakse esitada registreerimisvormis või tellides kaupa e-poest), kuid sel juhul ei pruugi teil olla võimalik luua oma kontot meie veebilehel või tellida meie kaupa, sest nimetatud teave on vajalik teenuste osutamiseks.

Soetatud toodete eest saate tasuda internetipanga vahendusel. Sel juhul tagab turvalisuse panga server, mille süsteemi te sisestate paroolid ja muu ainult teile teadaoleva informatsiooni. Tasudes kauba/teenuste eest internetipangas, sisestate te kõik andmed pangasüsteemi ning seepärast ei ole see informatsioon meie töötajatele kättesaadav.

 

Tähtis: AD Baltic AS  töötajad ei küsi mitte kunagi ei kirjalikult ega telefoni teel ega mingil muul viisil teie panka sisselogimise andmeid, pangakaartide numbreid, paroole ega mingit muud teavet, mille kasutamine võiks teile põhjustada rahalist või muud kahju.

 

Äriklientide registreerimine

Veebilehe teatud osad on kättesaadavad üksnes äriklientidele. Äriklientidele suunatud veebilehe jaotisele pääsemiseks, on teil vajalik esitada meile täidetud kliendiankeet, mille põhjal saame registreerida teid oma süsteemis meie kliendiks ning loome teile vastava kasutajakonto. Ärikliendid kohustuvad teavitama oma töötajaid nende isikuandmete avaldamisest AD Baltic AS-le ja tagama, et töötajad on tutvunud käesoleva privaatsuseeskirjaga enne oma töötajate isikuandmete edastamist meile.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Eespool kirjeldatud teavet töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

-     Kliendiks registreerumise võimaldamiseks meie töötaja poolt meie süsteemis (kliendiankeedi täitmine) ning autoosade ostmiseks sõlmitud lepingu täitmiseks ja sellega seonduvalt täiendavate teenuste pakkumiseks.

-     Meie äritegevuse kohta teabe andmiseks. Teie palvel teabe andmiseks teenuste osutamise kohta.

-     Turunduse eesmärgil⃰, näiteks individuaalselt kohandatud reklaamide ja sponsoreeritud sisu esitamiseks, kampaaniate kohta info saatmiseks, oma turu, klientide, toodete ja teenuste (kaasa arvatud ka toodete ja teenuste kohta teie arvamuse kogumine, klientide ja partnerite küsitluste korraldamine seadustes lubatud ulatuses) hindamiseks ja analüüsimiseks.

-     Teabe saamiseks selle kohta, kuidas inimesed kasutavad meie internetiteenuseid, et saaksime teenuseid paremaks muuta ning luua uut sisu, tooteid ja teenuseid.

-     Kaitsta oma huve kohtus või muus asutuses.

-     Muul viisil teie nõusolekul*.

 

⃰ Teil on alati õigus keelduda meie poolt otseturunduse eesmärgil saadetavast teabest, teatades meile oma otsusest e-postiga aadressil: info@adbaltic.ee või kasutades uudiskirjas olevat keeldumise linki. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üks järgmistest:

-     õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

-     teiega sõlmitud lepingu täitmine või lepingu eelsete meetmete kasutusele võtmine;

-     meie õigustatud huvi, välja arvatud juhul, kui teie erahuvid on ülimuslikumad;

-     teatud juhtudel teie nõusolek.

 

Soovin rohkem teavet …

Eesmärgid, mille puhul me töötleme teie isikuandmeid asjakohasel õiguslikul alusel, ja töödeldavad isikuandmed on välja toodud selles tabelis.

Eesmärgid

Õiguslik alus

Isikuandmed

Autoosade ostmiseks sõlmitud lepingu täitmiseks ja sellega seonduvalt täiendavate teenuste pakkumiseks

Teiega sõlmitud lepingu täitmine või lepingu eelsete meetmete kasutusele võtmine

 

Eesnimi, perekonnanimi, isikukood, töökoht, elukoht, muu teave, mis võib olla vajalik teenuste osutamise ajal, nagu näiteks teie telefoninumber ja e-posti aadress võivad olla vajalikud ühenduse võtmiseks.

Teie soovil teenuste osutamise kohta informatsiooni andmiseks ja/või meie äritegevuse kohta teabe andmiseks

 

Juhul, kui küsite teenuse osutamise pakkumist, siis on õiguslikuks aluseks teiega sõlmitud lepingu täitmine või lepingu eelsete meetmete kasutusele võtmine

Juhul, kui küsite teavet teenuste kohta, siis on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi, anda teile täpset informatsiooni meie teenuste, toodangu ning täiendavalt osutatavate teenuste jms kohta.

Püüdes vastata teie päringutele telefoni või e-posti teel ning sotsiaalvõrgustikes või muul viisil, võime paluda teie telefoninumbrit, e-posti aadressi või muud teie eelistatud  kontaktinfot.

Turunduse eesmärgil, näiteks individuaalselt kohandatud reklaam- ja sponsoreeritud sisu esitamiseks, kampaaniate kohta info saatmiseks, oma turu, klientide, toodete ja teenuste (kaasa arvatud ka toodete ja teenuste kohta teie arvamuse kogumine, klientide ja klientidele küsitluste korraldamine) hindamiseks ja analüüsimiseks. Otseturunduse pakkumiseks küsime teilt iga aasta uuesti nõusolekut.

Kui te olete meie klient, siis töötleme teie isikuandmeid, lähtudes õigustatud huvist edastada teile infot oma teenuste, ürituste ja uudiste kohta ning muud aktuaalset informatsiooni.

Kui te ei ole meie klient, siis saate meilt turundusteavet ainult sel juhul, kui meil on selle saatmiseks teie nõusolek.

Eesnimi, sotsiaalvõrgustiku konto andmed, telefoninumber, e-posti aadress.

Info saamiseks selle kohta, kuidas inimesed kasutavad meie internetiteenuseid, et saaksime neid paremaks muuta ning luua uut sisu, tooteid ja teenuseid.

 

Töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvist jälgida meie osutatavate teenuste kvaliteeti, luua ja parendada pakutavat sisu ning tagada veebilehe turvalisus.

IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ja teie poolt sisu või kaubani jõudmiseks kasutatava seadme parameetrid; teie sessioonikellaaeg ja kestus, veebilehe päringute sisetamise ajad ja igasugune teave, mida säilitatakse küpsistes, mis me oleme tuvastanud teie seadmes, seadme GPS signaal või teave lähimate WiFi ligipääsupunktide ning mobiilsidemastide kohta, mis võidakse meile edastada, kui viibite meie veebilehel.

Oma huvide kaitsmine kohtus või muus asutuses.

 

Õigusaktide nõuete täitmine.

Õiguslik huvi – kaitse esitatud hagide ja pretensioonide eest.

Sõltuvalt esitatud hagist või pretensioonist võidakse sel eesmärgil töödelda kõiki meil olevaid teie isikuandmeid, mida on nimetatud selles privaatsuseeskirjas.

Neil juhtudel, kui me ei saa juhinduda ühestki ülal tabelis nimetatud õiguslikust alusest, palume enne teie isikuandmete töötlemist teilt nõusolekut (sellised juhud on selged asjaolude ja konteksti järgi).

Neil juhtudel, kui töötleme teie isikuandmeid muudel, käesolevas eeskirjas nimetamata eesmärkidel, teavitame teid, saates selle kohta eraldi teate.

Kellele edastame teie isikuandmeid?

Me võime edastada teie isikuandmeid:

-     ettevõtetele, mis osutavad teenuseid meie soovil,

-     pankadele ja ettevõtetele, mis aitavad teostada arveldustoiminguid,

-     teistele hoolikalt valitud äripartneritele,

-     teistele pooltele, kui see on nõutav seadustega või see on vajalik meie seaduslike huvide kaitseks.

 

Soovin rohkem teavet …

Ettevõtted, mis osutavad teenuseid meie soovil, on hetkel järgmised: IT teenuste osutajad, raamatupidamisteenuste osutajad, audiitorid. Nende ettevõtete võimalused kasutada teavet teie kohta on piiratud. Nad ei saa seda teavet kasutada muudel kui ainult meile teenuste osutamise eesmärgil.

Hoolikalt valitud äripartnerid on finantsettevõtted, raamatupidamisettevõtted, IT-ettevõtted ning valitsusasutused. Nende partnerite võimalus kasutada teavet teie kohta  on piiratud. Nad ei saa seda informatsiooni kasutada muul kui ainult meiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Kui soovite saada AD Baltic AS-i äripartnerite otseturunduse pakkumisi, siis palutakse teilt eraldi nõusolekut.

Teised pooled, kellele võidakse edastada meie kogutud teavet teie kohta, kui see on vajalik meie õigusaktidest tulenevate õiguste kaitseks, on riigiasutused, kohtueelse uurimise ametnikud, kohtud jms.

Lisateabe saamiseks ülal nimetatud ettevõtete kohta, kellele võime edastada teie isikuandmeid, võtke meiega ühendust käesolevas eeskirjas viidatud kontaktandmete vahendusel.

Millistesse riikidesse edastatakse teie isikuandmeid?

Mõnikord on meil vaja edastada teie isikuandmed teistesse riikidesse, kus võidakse rakendada madalamaid isikuandmete kaitse nõudeid. Sellistel juhtudel me teeme kõik endast oleneva, et oleks tagatud edastatavate isikuandmete kaitse.

 

Soovin rohkem teavet …

Kui isikundmete Vastutav Töötleja edastab teie isikuandmed riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa majanduspiirkonda, siis hoolitseme selle eest, et oleks rakendatud üks järgmistest kaitsemeetmetest:

-     andmete saajaga allkirjastatud leping, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingute tüüptingimustele;

-     andmeid saatva grupi ettevõtetele siduvad kontsernisisesed eeskirjad;

-     andmete saaja asub riigis, mille Euroopa Komisjon on tunnistanud riigiks, kus rakendatakse adekvaatseid andmekaitse standardeid;

EU-U.S. Privaatsuskilp (ing k Privacy Shield) (USA-s registreeritud isikuandmete töötlejate sertifitseerimismehhanism) või võimalik rahvusvahelised lepingud teiste riikidega.

-     andmekaitse inspektsiooni väljastatud luba.

 

Ülalviidatud kaitsemeetmete puudumise korral, rakendab Vastutav Töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 49 nimetatud kaitsemeetmeid (näiteks, võib teie andmeid edastada teie nõusoleku alusel) üksnes isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel.

Teil on õigus saada koopia asjakohaste kaitsemeetmete kasutamise viisi kohta võttes ühendust käesolevas privaatsuseeskirjas viidatud kontaktandmetel.

Mida me teeme, et teie isikuandmed oleks kaitstud?

Oleme juurutanud mõistlikud ning asjakohased füüsilised ja tehnilised meetmed, et saaksime kaitsta teavet, mida kogume sisu ja teenuste osutamise eesmärkidel. Kuid ärge unustage, et kuigi me teeme kõik vajaliku teie isikuandmete kaitsmiseks, ei ole mitte ükski veebileht, interneti vahendusel teostatud toiming, arvutisüsteem või traadita andmeside (WiFi) täielikult turvaline.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik seatud eesmärgi saavutamiseks. Kui seatud eesmärk on saavutatud, siis teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhtudel, kui seadusest tulenevalt oleme kohustatud säilitama informatsiooni maksustamise eesmärgil või kui andmed võivad olla vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, kuid mitte mingil juhul ei ole isikuandmete säilitamise periood pikem kui 10 aastat. Selle tähtaja möödumisel kustutatakse teie isikuandmed nii, et neid ei ole enam võimalik taastada.

 

Soovin rohkem teavet …

Tavaliselt on isikuandmete säilitamise tähtajad järgmised:

Isikuandmed

Säilitamise periood

Makse andmed

7 aastat maksetehingu tegemisest

Turunduse eesmärgil kasutatavad isikuandmed

Kuniks te keeldute meie edastatavast turundussisust.

Videokaamerate abil kogutavad andmed

Kuni 30 päeva

IT süsteemide salvestised (logid)

Kuni mõni kuu

Analüüsiandmed

Tavaliselt kogutakse neid andmeid automaatselt, kui te kasutate veebilehte, ning muudetakse anonüümseks ja üldistatuks peagi pärast kogumist.

Teie õigused

Teil, kui andmesubjektil, kelle isikuandmeid töötleb isikuandmete Vastutav Töötleja, on sõltuvalt olukorrast järgmised õigused:

-     õigus teada (saada teavet), et tema isikuandmeid töödeldakse (õigus teada);

-     õigus tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);

-     õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärke arvestades nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus parandada);

-     õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (õigus „olla  unustatud“);

-     õigus nõuda, et isikuandmete Vastutav Töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui selleks esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata);

-     õigus oma isikuandmed üle kanda (õigus üle kanda);

-     õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui andmete töötlemist teostatakse avalikes huvides või andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Andmete vastutava töötleja või kolmanda poole õigustatud huvi. Kui isikuandmete Vastutav Töötleja soovib isikuandmeid töödelda, siis peab ta tõendama, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise (sh profiilianalüüsi teostamise) suhtes otseturunduslikul eesmärgil (õigus esitada vastuväiteid).

-     õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon).

 

Me anname teile võimaluse rakendada oma õigusi teile sobival viisil, helistades telefonil +372 605 4625, kirjutades meile aadressil info@adbaltic.ee või kasutades hüpiklinke, mis te leiate meie poolt edastatud turundusmaterjalide allosas.

 

Me ei saa luua teile tingimusi eespool nimetatud õiguste rakendamiseks, kui seadustega sätestatud juhtudel on vaja tagada süütegude tõkestamine, teenistus- või ametialase eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse

 

Soovin rohkem teavet …

Te saate rakendada oma õigusi pärast enese isikusamasuse kinnitamist digiallkirjaga.

Teie õigus

Teatud piirangud

Teil on õigus teada (saada teavet), et teie isikuandmeid töödeldakse (õigus teada).

 

Teil on õigus saada enne teie isikuandmete töötlemise algust teavet andmete töötlemise kohta lühidalt, lihtsalt ja arusaadavalt sõnastatult..

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda).

 

See õigus tähendab:

-      kinnitust, kas me teie isikuandmeid töötleme,

-      teie töödeldavate isikuandmete nimekirja esitamist,

-      teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja õigusliku aluse esitamist,

-      kinnitust, kas me edastame teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, ning kui jah, siis milliseid turvameetmeid rakendame,

-      teie isikuandmete saamise allika esitamist,

-      informatsiooni selle kohta, kas rakendatakse profileerimist,

-      andmete säilitamisaja esitamist.

Kui teie isikusamasus on tuvastatud, siis esitame teile eelnimetatud teabe tingimusel, et see ei riku teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärke arvestades nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus parandada);

Rakendatakse, kui meie kogutud teave on puudulik või ebatäpne.

Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (õigus „olla unustatud“);

 

Rakendatakse, kui:

meil olev teave ei ole enam vajalik seatud eesmärkide saavutamiseks,

teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks oli teie nõusolek ja te võtsite oma nõusoleku tagasi,

teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks oli meie õigustatud huvi, millele te esitate vastuväite ja taoliseks töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid,

meie töötlesime teie isikuandmeid ebaseaduslikult.

 

Õigus nõuda, et isikuandmete Vastutav Töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata).

 

Seda õigust võidakse rakendada selle perioodi jooksul, kuni me situatsiooni analüüsime, s.t:

-      kui te olete vaidlustanud informatsiooni täpsuse,

-      kui te olete isikuandmete töötlemise vastu, kui seda tehakse õigustatud huvide alusel,

-      me kasutame informatsiooni ebaseaduslikult, kuid te ei ole nõus, et see teave kustutatakse,

-      informatsioon ei ole meile enam vajalik, kuid te nõuate, et see säilitataks kohtuliku vaidluse jaoks.

Õigus andmete ülekandmiseks (õigus üle kanda).

Seda õigust võidakse rakendada, kui te esitasite oma isikuandmed ja me töötleme neid automaatselt, tuginedes teie nõusolekule või teiega sõlmitud lepingule.

Õigus esitada vastuväiteid.

Seda õigust võite rakendada, kui isikuandmete töötlemist teostatakse avalikes huvides või kui isikuandmete töötlemine toimub isikundmete Vastutava Töötleja või kolmandate poolte õigustatud huvi alusel. Kui isikundmete Vastutav Töötleja soovib isikuandmeid töödelda, siis peab ta tõendama, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise (sh profiilianalüüsi teostamise) suhtes otseturunduslikul eesmärgil

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Andmekaitse Inspektsioon http://www.aki.ee/

 

Küpsised, pikslisildid ja muud sarnased tehnoloogiad

Käesolevas privaatsuseeskirjas kasutame terminit „küpsised“ küpsiste (ingl „cookies“) ja muude sarnaste tehnoloogiate jaoks, näteks pikslisiltide tähistamiseks (ingl „Pixel Tags“), veebiindikaatorite (ingl „Web Beacon“) ja võrguandmete kogujate (ingl „clear GIF“) kirjeldamiseks.

Meie veebilehe külastamiseks soovime pakkuda teile sellist sisu ja funktsioone, mis oleks kohandatud vastavalt teie vajadustele. Selleks on vajalikud küpsised. Need on väikesed andmefailid, mida säilitatakse teie veebibrauseris. Need aitavad isikundmete Vastutaval Töötlejal teid kui varasemat teatud veebilehe külastajat ära tunda, salvestada teie veebilehe külastamise ajalugu ja kohandada selle järgi sisu. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehe ladusa toimimise, lubavad jälgida veebilehe külastamise kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe külastajate arvu kohta. Nende andmete analüüsimine võimaldab meil veebilehte täiendada ja muuta selle kasutamise teile mugavamaks.

Soovin rohkem teavet …

Küpsised, mida kasutatakse meie veebilehel:

Nimetus

Periood

Eesmärk

ga

2 aastat

Kasutatakse ainulaadsete kasutajate eristamiseks, määrates juhuslikult genereeritud numbrid

_gat

10 minutit

Kasutab Google Analyticsi, et piirata andmete kogumist suurelt lehtede laadimisel

_gid

24 tundi

Kasutatakse statistilise teabe kogumiseks veebisaidi kasutamise kohta

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-clickdesk_referrer

1 aasta

Küpsis täiendavate teenuste (clickdesk) toetamiseks

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-site_visit_time

1 aasta

Küpsis täiendavate teenuste (clickdesk) toetamiseks

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-visit_count

1 aasta

Küpsis täiendavate teenuste (clickdesk) toetamiseks

PHPSESSID / ASP.NET_SessionId

Kuni Internetilehe sulgemiseni

Veebisaidi funktsionaalsuse mõistmiseks mõeldud küpsis. See kustutatakse veebilehe sulgemisel

Lang_code

1 aasta

Keele valimine on loodud

 

Kui kasutate meie esitatud sisuni jõudmiseks veebilehitsejat, siis saate seadistada oma veebilehitseja nii, et kõik küpsised oleks vastu võetud, kõik küpsised oleks tagasi lükatud või et teid teavitataks küpsiste saatmisest. Iga veebilehitseja on erinev, seega kui te ei tea, kuidas muuta küpsiste seadeid, siis tutvuge veebilehitseja abimenüüga. Teie seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste lisakontrollereid. Kui te ei soovi, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, siis kasutage enamikes veebilehitsejates olevat lihtsat viisi küpsiste kasutamisest keeldumiseks. Kui soovite rohkem teavet, kuidas kontrollida küpsiste kasutamist, külastage veebilehte aadressil http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kuid pidage meeles, et mõned teenused võivad olla loodud nii, et need toimivad ainult küpsistega, ja kui te keelate küpsiste toimimise, siis ei saa te neid või mõningaid teenuste osi enam kasutada.

Lisaks isikundmete Vastutava Töötleja kasutatavatele küpsistele on meie veebilehtedel teatud kindlatel kolmandatel pooltel lubatud seada ja ligi pääseda küpsistele teie arvutis. Sellisel juhul rakendatakse küpsiste kasutamisele kolmandate poolte privaatsuseeskirju.

Juhime teie tähelepanu sellele, et meie sotsiaalvõrgustike kontodele rakendatakse vastavate sotsiaalvõrgustike küpsiste poliitikat.

Võtke meiega ühendust

Kui olete märganud mittevastavust käesoleva privaatsuseeskirjaga või turvalisuse puudujääke meie veebilehe kasutamisel või kui teil on muid teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, siis pöörduge meie poole teile sobival viisil:

AD Baltic AS Registrikood: 10113076

Aadress: Peterburi tee 83, Tallinn, 11415

Andmekaitseametniku telefon: +372 605 4625

E-post: info@adbaltic.ee

Lõppsätted

Vähemalt kord kahe aasta jooksul, vaatame käesoleva privaatsuseeskirja uuesti läbi. Juhul, kui  me uuendame seda privaatsuseeskirja, siis teavitame teid meie arvates olulistest muudatustest, avaldades vastavasisulise teavituse meie veebilehel. Kui logite sisse või kasutate meie pakutud sisu ja/või teenuseid pärast sellise teavituse avaldamist, siis loeme, et te nõustute avaldatud uuendustes olevate uute nõuetega.

Privaatsuseeskirjad on viimati läbi vaadatud   31.10.2018.