Jahutusvedelik Antifreeze AD -38°C G13

Jahutusvedelik Antifreeze AD -38°C G13
Kogus: 1 L, 5 L
Kirjeldus: Kõrgeima kvaliteediga jahutusvedelik etüleenglükooli baasil, ette nähtud nüüdisaegsete sõiduautode ja rasketranspordivahendite mootorite jahutamiseks. Kokkusobiv eelmiste G11, G12/G12+ jahutusvedelikega. Ette nähtud kasutamiseks autode jahutussüsteemides kuni -38°C. Kaitseb mootorit külmumise, ülekuumenemise, kavitatsiooni, korrosiooni eest. Toodetud kombineeritud orgaaniliste lisandite ja stabiliseeritud silikaatide (Si-OAT) tehnoloogia alusel. Kuulub pika kasutusajaga (long-life) jahutusvedelike gruppi. Ei sisalda amiine, fosfaate, boraate. Koostises etüleenglükooli.

HOIATUS! H302: Allaneelamisel kahjulik. H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264: Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P330: Loputada suud. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.


Omadused: VW TL 774 J (G13), BS 6580, FVV HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415C