Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C Standart Green

Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C Standart Green

Kõikide bensiini- ja diiselmootorite jahutussüsteemidele

Kogus: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Kirjeldus: Jahutusvedelik on määratud kõikidele bensiini- ja diiselkütusega autode jahutussüsteemidele, kaasa
arvatud alumiiniumsulamitest valmistatud automootorid. Jahutusvedelik loob tingimused normaalseks mootori töörežiimiks, ei lase mootoril külmuda ning kaitseb korrosiooni eest. Ei vahuta kõrgel temperatuuril. Ekspluatatsiooniaeg umbes 2 aastat.

HOIATUS! H302: Allaneelamisel kahjulik. H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264: Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P330: Loputada suud. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.

 

Kogus: 25 kg, 220 kg
Kirjeldus: Lahustage jahutusvedelikku suhtes 1:1, külmumistemperatuur on -36 ˚C.
Enne auto jahutussüsteemi valamist tuleb kontsentraati pehme veega lahjendada.

HOIATUS! H302: Allaneelamisel kahjulik. H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264: Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P330: Loputada suud. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.